Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztatót a Rev-Air Tech Kft. adta ki, a tulajdonában lévő https://www.revairtech.com weboldal látogatói számára.

Az adatkezelő adatai:

Név: Rev-Air Tech Kft.
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Bessenyei György utca 18.
Adószám: 27315479-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-133397
Elektronikus levelezési cím: info@revairtech.com továbbiakban: társaság)

Adatkezelő értelmezése: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. A társaság honlapján nincs regisztráció. Csak árajánlatkérés esetén kérünk személyes adatokat árajánlat kérés teljesítése, számlázás, kapcsolattartás céljából.

Általános szerződési feltételeinket az alábbi menüpontban olvashatja el: https://www.revairtech.com/privacy mely tartalmazza a következőket:

· Értelmező rendelkezések, fogalom meghatározások
· Az adatkezelés jogi háttere
· A társaság adatkezelési alapelvei
· Az érintettek jogai
· A személyes adatok törlése
· Sütik
· Adatvédelmi incidens

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása azáltal, hogy árajánlatkérését megteszi az oldalon. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul és papír formában továbbításra kerül a könyvelőnek. Az adatkezelés célja, hogy a társaság a weboldal működtetése során maximálisan kiszolgálja a látogatók igényiét (árajánlat). Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon keresztül árajánlatot kérők. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Ön a következő személyes adatait: Név, telefonszám. Célunk az adatkezeléssel a munka árajánlati kérésének teljesítése a jövőbeli megrendelés reményében. Amennyiben elfogadja árajánlatunkat (megrendelés), úgy személyes adatait papír alapon, megfelelő fizikai biztonságú helyen, 10évig tároljuk árajánlat és számla formájában, illetve digitális formában, megfelelő informatikai védelemmel ellátott szerveren, 10 évig tároljuk digitális árajánlat és számla formájában. Amennyiben nem fogadja el árajánlatunkat vagy nem jelezz vissza úgy a tárolás körülményei nem változnak csak az időtartama rövidül le 90 napra.

A kezelt adatok köre / konkrét célja:

 · Cégnév / azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
· Név / azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
· Levelezési cím / azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
· Telefonszám / azonosítás, kapcsolattartás.
· Elektronikus levelezési cím / azonosítás, kapcsolattartás.
· Adószám vagy adóazonosító jel / azonosítás, számlázás.

Tárhely szolgáltató partner adatai:
Név: DOTROLL Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.Telefon: +36 (21) 200 0040
Elektronikus levelezési cím: support@dotroll.com
Weboldal: https://www.dotroll.com

Ha bármilyen kérdése van a fent leírtakkal kapcsolatban, kérem, vegyék fel a kapcsolatot velünk az info@revairtech.hu elektronikus levelezési címünkön keresztül a részletesebb tájékoztatás érdekében.

Alapelvek

A társaság által alkalmazott GDPR az alábbi fontos alapelveket tartalmazza:

A társaság gondoskodik arról, hogy a jelen tájékoztató és egyéb szabályzatai között a kapcsolat biztosított legyen.

A társaság által, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. (adatkezelés célja és ideje).

Az adatgyűjtés és kezelés kizárólag pontosan meghatározott célból és jogcím alapján történik és csak annyi adat kerül gyűjtésre és kezelésre, amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges.

A társaság kerüli a felesleges és irreleváns adatok gyűjtését és tárolását. (adattakarékosság).

A társaság munkavállalói és külső megbízottjai (továbbiakban: társaság alkalmazottai) a feladataik ellátása körében személyes (és különleges) adatot csak a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával kezelhetnek. (jogszabályi megfelelés biztosítása).

 A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított alapjoga, amely garantálja az adatalanyok információs önrendelkezési jogát. Az információs önrendelkezési jog az érintettek beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi felhatalmazás alapján korlátozható.

Az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében a társaság alkalmazottai személyes adatot csak az alábbi esetekben kezelhet:

· az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása,

· szerződés teljesítése a teljesítéshez szükséges mértékben,

· az érintett vagy a társaság jogos érdekeinek érvényesítése,

A társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

A társaság azokat az eredetitől eltérő célra (pl. marketing, direkt marketing, hírlevél küldés, nyereményjáték, promóció) nem használja fel.

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. A társaság törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. A társaság csak addig kezeli a személyes adatokat, ameddig az feltétlenül szükséges. A társaság a szükségtelenné vált adatokat véglegesen és helyre nem állítható módon törli. Az adatok feldolgozására csak az érintett jogainak figyelembe vételével kerül sor. A társaság minden tőle telhető és elvárható lépést megtesz az adatok védelme érdekében.

Süti-Cookie kezelés

A sütit a meglátogatott honlapok helyezik el kis fájl formájában a felhasználó számítógépén. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. Ezek segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira és a látogatás ténye és ideje is megállapítható belőlük.

Erről a társaság a weblap látogatóját tájékoztatja a honlap felkeresésekor. Az adatkezelésben érintettek köre a honlap látogatói. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. Az adatkezelés jogalapja, a felhasználó hozzájárulása a honlap meglátogatásakor. A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőjéből. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat a webfejlesztő. Az adatok tárolási módja minden esetben elektronikusan történik.

Tárhely szolgáltató partner adatai:
Név: DOTROLL Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.Telefon: +36 (21) 200 0040
Elektronikus levelezési cím: support@dotroll.com
Weboldal: https://www.dotroll.com

Az érintettek jogai

Valamennyi érintett, akinek a társaság a személyes adatait kezelni jogosult:

· Tájékoztatást kérni arról, hogy milyen okból és mely adatait kezeli a társaság.

· Tájékoztatást kérni azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, nemzetközi szervezeteket.

· Adott esetben a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjai.

· Kérheti az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

· Ha az adatokat a társaság nem az érintettől gyűjtötte, kérheti az érintett a forrásukra vonatkozó valamennyi fellelhető információt.

· A Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

· Tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan érheti el a társaság által kezelt adatokat.

· Tájékoztatást kérni arról, hogy a társaság naprakészen tartja-e az adatait, és milyen intézkedéseket hozott a naprakészen tartás érdekében.

· Tájékoztatást kérni arról, hogy a társaság hogyan teljesíti az adatvédelmi kötelezettségeit. Amennyiben valamely érintett a fenti tájékoztatások egyikét kéri, azt az „érintett hozzáférési jogának” hívjuk. Az érintett hozzáférési joga e-mailen érkezhet, a társaság info@revairtech.com elektronikus levelezési címére. A társaság az ilyen igények bejelentésére űrlapot alkalmazhat, melyet az érintetteknek azonban nem kötelező alkalmazni, az elektronikus levélben történő bejelentés is érvényes bejelentésnek minősül.

Az érintettnek joga van továbbá:

· hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását visszavonni,

· tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen,

· kérni az adatai más szerv / személy részére történő hiánytalan továbbítását (adathordozhatóság). A társaság minden esetben pontosan azonosítja az adatkérő személyét a kért információ(k) kiadását megelőzően. A ügyvezető jogosult dönteni az érintett kérelméről. Ha munkavállalóhoz érkezik a megkeresés, azt haladéktalanul köteles az ügyvezető részére továbbítani. Az adatok egyéb okból történő hozzáférhetővé tétele. Meghatározott feltételek mellett a GDPR rendelet megengedhetővé teszi azt, hogy jogérvényesítési okokból az érintett hozzájárulása nélkül is más számára megismerhetővé tegye az egyes személyes adatokat. A társaság jogosult a személyes adatokat másokkal megosztani, azzal, hogy a megosztás kizárólag az igényérvényesítéshez szükséges terjedelemben és okból, illetőleg kizárólag jogszerű megkeresés alapján, szüksége esetén ügyvéd tanácsának kikérése mellett történik.

Fogalmak, meghatározások

Értelmező rendelkezések, fogalom meghatározások:

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ.

Azonosított: az adatok segítségével meghatározható egyetlen egy, konkrét természetes személy.

Azonosítható: egy adott nyilvántartásban szereplő adatok önmagukban még nem elegendőek egyetlen konkrét természetes személy azonosításához, de az adatkezelő egyéb nyilvántartásai segítségével már képes beazonosítani egy konkrét természetes személyt.

Természetes: személyes adata kizárólag természetes személynek, magánszemélynek lehet. A GDPR hatálya nem terjed ki a nem természetes személyek, vagyis a gazdasági szereplők, a jogi szereplők, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adatainak kezelésére. Akkor sem ha neve és székhelye azonos a mögötte álló természetes személy adataival.

Személy: polgári jogi értelemben személyes adata csak élő személynek lehet.

Vonatkozó: Csak olyan adat tekinthető személyes adatnak, amely egyetlen konkrét természetes személlyel hozható kapcsolatba.

Bármely: az adatok tekintetében nincs különbség, bármely adat lehet személyes adat, ha konkrét személyre vonatkozik. Személyes adat lehet valaki neve, lakcíme, adóazonosító jele, bőrszíne, lábmérete, magassága, jellembeli jellemzője. Fontos, hogy a valótlan adat is személyes adat.

Információ: Minden tény, adat, körülmény, stb. amennyiben bármilyen formában rögzítésre kerül. A csak látott, halott információk nem tekinthetőek személyes adatnak mindaddig, amíg valamilyen formában rögzítésre nem kerülnek. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, egészségügyi adatok, természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára irányuló adatok.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolás vagy összekapcsolása zárolása, törlése és megsemmisítése, valamit az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából adatok feldolgozását végzi.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. Ügyfél-és egyéb adatnyilvántartások: azok a nyilvántartások, melyeknek a célja az adatkezelés átláthatóságának és az adatfolyamok és folyamatok nyomon követésének biztosítása.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatbiztonság: az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítás többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatkorlátozás: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Tiltakozás: az érintett joga, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közhatalmi jogosítvány vagy jogos érdek érvényesítése jogalapján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely, nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely biztonsági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja.

Hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas.

Információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Európai Unió országai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (2019. március 29-ig), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia,

Európai Gazdasági Térség (EGT): Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc (amely ugyan nem tagja az EGT-nek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerződés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában azonos jogállású).

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Uniónak és nem is EGT-ország

Incidensek kezelése

A társaság alkalmazottai, együttműködő partnerei adatvédelmi incidens esetén azonnal kötelesek értesíteni a társaság vezetőjét, akinek haladéktalanul vizsgálatot kell indítania az incidens kockázatának felmérésére.

Amennyiben az szükségesnek látszik, a társaság Rendszergazdáját / Webfejlesztőjét is haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett jogaira nézve, úgy a társaság legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül köteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság incidens- bejelentési nyilvántartási rendszerén keresztül.

(NAIH_Avatar2.exe program: https://naih.hu/bejelentkezes.html).

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36(1)391-1400,
Faxszám: +36(1)391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu,
A honlap URL-je: http://www.naih.hu
Online ügyintézés elérhetősége: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

A bejelentésben
· ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
· közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó (ügyvezető) nevét és elérhetőségeit,
· ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
· ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül, később részletekben is közölhetők. A társaság nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy(ek) jogaira és szabadságaira nézve, a társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:
· az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
· a társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. A társaság mellőzi az érintett tájékoztatását, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
· a társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
· a társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
· a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az adatkezelési jogi háttere

Az adatvédelemre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szabályozza, mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szól (továbbiakban: GDPR)
A társaság a GDPR-t az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infótörvény) mindenkor hatályos rendelkezéseivel összhangban, az abban foglalt szabályok betartásával értékeli és alkalmazza. Ahol az Infótörvény és a GDPR szabályai ellent mondanak egymással ott a GDPR rendelkezései irányadók.
A GDPR és az Infótörvény a személyes adatokra vonatkozó valamennyi adatgyűjtési és adatkezelési műveletre alkalmazandó, tekintet nélkül az adatgyűjtés és az adatkezelés formájára (elektronikus, avagy papír alapú). A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a további magyarországi szabályozókkal és jogszabályokkal összhangban, azoknak megfelelve, az ágazati szabályok figyelembe vételével folytatja az adatkezelési és adatgyűjtési tevékenységét. A jogszabályi megfelelés érdekében a társaság vállalja, hogy a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására jogszerűen kerül sor, az adatok biztonsága érdekében szükséges lépéseket és intézkedéseket megteszi, továbbá az adatokat jogosulatlanul nem hozza nyilvánosságra.

Személyes adatok törlése

A Társaság törli a személyes adatokat, ha:
· a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték vagy más módon kezelték,
· az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen,
· a személyes adatok kezelése valamely okból jogellenesen történt,
· a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,
· a személyes adat gyermekre vonatkozik. A törlés szükségességének felismerése a társaság alkalmazottainak feladata, aki azt – amennyiben a törlés szükségessége tekintetében bizonytalan – köteles a társaság ügyvezetőjének jelezni. A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél. Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:
· jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére
· a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
· egyéb törvényi rendelkezések értelmében Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz (Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, 4. kerület, Tavasz u. 21.), vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve adatkiadására kötelezheti. A társaság nem töröl olyan adatot, ami a jogi kötelezettsége teljesítéséhez, illetőleg a jogai érvényesítéséhez szükséges!

A személyes adatok törlése végleges, és helyreállíthatatlan módon valósul meg!